Zalo 2 is the duplicate version of Zalo, allowing you to use 2 Zalo apps on one device at the same time. Zalo 2 là một nhân bản của Zalo, cho phép bạn sử dụng cùng lúc 2 ứng dụng Zalo trên một thiết bị.